Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Gama-M Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-312), przy ul. Twardowskiego 42, dalej Gama-M Deweloper sp. z o.o., z którym można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: [email protected], pisemnie pod adresem, 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 42 lub telefonicznie: 12/680 46 25.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie na adres: Gama-M Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-312), przy ul. Twardowskiego 42 z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Gama-M Deweloper sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Panią a nami /Panem a nami(podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu je wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez nas następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/ma Pan następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma ma Pani/ma Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma ma Pani/ma Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Gama-M logo

Siedziba spółki: ul. Twardowskiego 42 30-312 Kraków tel.: +48 12 680 46 25 e-mail: [email protected] pon. - pt. 8:00 - 17:00

Biuro Sprzedaży Mieszkań ul. Twardowskiego 42 30-312 Kraków tel.: +48 12 680 46 25
Kinga Proćko tel.: +48 507 773 347 e-mail: kingaprocko@gama-m.pl
pon. - pt. 9:00 - 17:00

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonani a umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej powyżej.